Početna » Polisa privatnosti
 
Svi elementi na ovom sajtu su zaštićeni u pogledu autorskog prava, i pripadaju isključivo firmi KOMAG. Zadržana su prava u pogledu autorskih prava trećih lica. Elementi su slobodni za korišćenje samo za Browsing-svrhe; ukoliko se elementi u bilo kojoj formi reprodukuju elektronski ili pismeno, potrebno je izričito navodjenje firme KOMAG. Za ponovno objavljivanje bilo kakvih elemenata potrebno je pribaviti eksplicitnu saglasnost firme KOMAG.

Skidanjem ili kopiranjem sajta ne prenose Vam se nikakva prava u pogledu softvera ili elemenata na sajtu. Firma KOMAG zadržava celokupna prava (a naročito autorska prava) u pogledu svih elemenata na sajtu, i ona će u punom obimu iskoristiti sve mogućnosti radi ostvarivanja tih prava.